23.2. Stosowanie narzędzia FindBugs w środowisku Eclipse

Narzędzie FindBugs jest oferowane wraz z odpowiednim modułem rozszerzenia Eclipse’a, zapewniającym wprost doskonałą integrację z tym środowiskiem IDE. Korzystanie z narzędzia FindBugs z poziomu tego środowiska ma z perspektywy programisty kilka dość oczywistych zalet — potencjalnie niebezpieczne błędy są identyfikowane i eliminowane jeszcze przed zatwierdzeniem kodu w repozytorium, co umożliwia znaczne skrócenie cyklu wytwarzania oprogramowania.

Instalacja modułu rozszerzenia narzędzia FindBugs

Najprostszym sposobem instalacji modułu rozszerzenia narzędzia FindBugs dla środowiska Eclipse jest użycie witryny Eclipse Update. Można to zrobić, stosując standardową procedurę:

  1. Z menu Help należy ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.