25.6. Korzystanie ze zbiorów zmian środowiska Eclipse

W środowisku Eclipse zbiory zmian umożliwiają nam organizację modyfikowanych zasobów w ramach logicznych grup, aby aktualizować je zbiorowo w repozytorium z kodem źródłowym. Eclipse obsługuje ten mechanizm dla systemów CVS i Subversion. W systemie CVS wszystkie zmiany są wysyłane z tym samym komunikatem komentarza. W systemie Subversion, który sam oferuje obsługę zbiorów zmian, wszystkie modyfikacje w ramach zbioru zmian są zatwierdzane w jednej transakcji.

Zbiory zmian środowiska Eclipse mają wiele zalet, ale ręczne zarządzanie tymi strukturami (poza naprawdę prostymi przypadkami) jest dość kłopotliwe. Okazuje się jednak, że Mylyn może nam ułatwić automatyzację procesu zarządzania zbiorami ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.