O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Interakcja ze środowiskiem

2.0. Wprowadzenie

Niniejszy rozdział opisuje, w jaki sposób programy tworzone w języku Java mogą się komunikować ze środowiskiem wykonawczym. W pewnym sensie wszystkie czynności, jakie program utworzony w Javie wykonuje, korzystając z Java API, mają związek ze środowiskiem. W tym rozdziale skoncentruję się jednak na elementach środowiska bezpośrednio związanych z programem. Jednocześnie przedstawię także klasę System, dającą dostęp do informacji o używanym przez nas systemie.

Warto także przedstawić dwie klasy wykonawcze. Pierwsza z nich — java.lang.Runtime — w niewidoczny sposób zapewnia możliwości funkcjonalne wielu metod klasy System. Na przykład działanie metody System.exit() sprowadza się do wywołania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required