Rozdział 2. Interakcja ze środowiskiem

2.0. Wprowadzenie

Niniejszy rozdział opisuje, w jaki sposób programy tworzone w języku Java mogą się komunikować ze środowiskiem wykonawczym. W pewnym sensie wszystkie czynności, jakie program utworzony w Javie wykonuje, korzystając z Java API, mają związek ze środowiskiem. W tym rozdziale skoncentruję się jednak na elementach środowiska bezpośrednio związanych z programem. Jednocześnie przedstawię także klasę System, dającą dostęp do informacji o używanym przez nas systemie.

Warto także przedstawić dwie klasy wykonawcze. Pierwsza z nich — java.lang.Runtime — w niewidoczny sposób zapewnia możliwości funkcjonalne wielu metod klasy System. Na przykład działanie metody System.exit() sprowadza się do wywołania ...

Get Java. Receptury. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.