O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Strukturalizacja danych w języku Java

7.0. Wprowadzenie

Niemal każda aplikacja, za wyjątkiem najprostszego programu typu „Witaj, świecie”, wymaga zastosowania grupy danych o pewnej określonej strukturze. Rozwiązanie prostego problemu numerycznego może wymagać użycia trzech lub czterech liczb, jednak w większości aplikacji są używane grupy podobnych elementów. Aplikacja wykorzystująca graficzny interfejs użytkownika może przechowywać informacje o kilku oknach dialogowych. Program zarządzający informacjami personalnymi może przechowywać informacje dotyczące kilku osób i operować na nich. System operacyjny musi przechowywać informacje o tym, jacy użytkownicy mogą się zalogować do komputera, kto aktualnie używa systemu i co poszczególni ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required