Rozdział 7. Strukturalizacja danych w języku Java

7.0. Wprowadzenie

Niemal każda aplikacja, za wyjątkiem najprostszego programu typu „Witaj, świecie”, wymaga zastosowania grupy danych o pewnej określonej strukturze. Rozwiązanie prostego problemu numerycznego może wymagać użycia trzech lub czterech liczb, jednak w większości aplikacji są używane grupy podobnych elementów. Aplikacja wykorzystująca graficzny interfejs użytkownika może przechowywać informacje o kilku oknach dialogowych. Program zarządzający informacjami personalnymi może przechowywać informacje dotyczące kilku osób i operować na nich. System operacyjny musi przechowywać informacje o tym, jacy użytkownicy mogą się zalogować do komputera, kto aktualnie używa systemu i co poszczególni ...

Get Java. Receptury. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.