O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Techniki obiektowe

8.0. Wprowadzenie

Java jest językiem zorientowanym obiektowo, czerpiącym z tradycji takich języków jak Simula 67, Smalltalk oraz C++. Składnia Javy jest wzorowana na języku C++, natomiast wykorzystywane w niej rozwiązania — na języku Smalltalk. Interfejs programistyczny (API) Javy został stworzony w oparciu o model obiektowy. Często są w nim wykorzystywane wzorce projektowe (patrz książka Java. Wzorce projektowe wydana przez wydawnictwo Helion), takie jak Factory (fabryka) oraz Delegate (delegat). Ich znajomość, choć nie jest konieczna, na pewno pomoże w lepszym zrozumieniu działania API i poprawi projekt tworzonych przez nas klas.

Rady lub mantry

Jest bardzo wiele drobnych porad, których mógłbym udzielić. Jest też ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required