O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Techniki programowania funkcyjnego: interfejsy funkcyjne, strumienie i kolekcje równoległe

9.0. Wprowadzenie ⑧

Java jest językiem programowania obiektowego. Doskonale o tym wiemy. Obecnie coraz większym zainteresowaniem cieszy się programowanie funkcyjne (ang. functional programming, FP). Być może nie ma aż tak wielu definicji programowania funkcyjnego jak języków, które umożliwiają stosowanie tego stylu programowania, choć ich liczba może być podobna. A oto co na temat programowania funkcyjnego napisano w Wikipedii:

„(...) paradygmat programowania, styl tworzenia struktury i elementów programów komputerowych, traktujący obliczenia jako przetwarzanie funkcji matematycznych i unikający przechowywania stanu oraz danych podlegających zmianom. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required