O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Operacje na katalogach i systemie plików

11.0. Wprowadzenie

Niniejszy rozdział jest w przeważającej części poświęcony jednej klasie: java.io.File. Klasa ta pozwala na tworzenie listy dostępnych katalogów, określanie statusu plików, zmianę nazwy i usuwanie plików przechowywanych na dysku, tworzenie katalogów oraz wykonywanie wielu innych operacji na systemie plików. W niektórych systemach operacyjnych wiele możliwości funkcjonalnych tej klasy można by określić mianem „funkcji systemowych”; Java zapewnia ich przenośność, oczywiście w stopniu, w jakim jest to możliwe.

Należy zauważyć, że wiele spośród metod tej klasy próbuje modyfikować informacje przechowywane w pamięci zbioru plików, czyli w systemie plików w komputerze, gdzie jest wykonywany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required