O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Graficzny interfejs użytkownika

14.0. Wprowadzenie

Od samego początku swego istnienia język Java dawał możliwości tworzenia aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika. Pierwszym powszechnie dostępnym rozwiązaniem, które to umożliwiało, był Abstract Window Toolkit (w skrócie AWT). W AWT były stosowane rodzime komponenty, dzięki czemu pakiet był stosunkowo mały i prosty w użyciu. Pewnym ograniczeniem AWT był fakt, iż stanowił on „najmniejszy wspólny mianownik” — czyli możliwości funkcjonalne można było dodawać do niego tylko i wyłącznie pod tym warunkiem, że można je było zaimplementować we wszystkich głównych platformach systemowych, dla których dostępny był język Java. Drugą główną implementacją były klasy Swing, stanowiące jeden ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required