O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Tworzenie programów wielojęzycznych oraz lokalizacja

15.0. Wprowadzenie

William Shakespeare napisał, że „cały świat jest sceną”. Jednak nie wszyscy aktorzy grający na tej scenie mówią językiem wielkiego poety. Aby tworzone przez nas programy mogły być wykorzystywane w skali globalnej, muszą się komunikować z użytkownikami w wielu różnych językach. Nazwy opcji menu, etykiety przycisków, komunikaty wyświetlane w oknach dialogowych, nazwa programu widoczna na pasku tytułowym, a nawet informacje o błędach wyświetlane podczas uruchamiania programu z poziomu wiersza poleceń muszą być prezentowane w języku wybranym przez użytkownika. To właśnie te zagadnienia określa się ogólnie mianem tworzenia programów wielojęzycznych oraz umiejscawiania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required