O'Reilly logo

Java. Receptury. Wydanie III by Ian F. Darwin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Java i poczta elektroniczna

17.0. Wprowadzenie

Pisanie programów wysyłających i odbierających pocztę elektroniczną w języku Java nie jest trudne. W przypadku tworzenia apletów można oszukać przeglądarkę i sprawić, że to ona utworzy i wyśle wiadomość. We wszelkich innych przypadkach zarówno do wysyłania, jak i odbierania poczty można wykorzystać JavaMail Extension (pakiet javax.mail). Pakiet ten zawiera trzy podstawowe grupy klas, określane jako Messages, Transports oraz Stores. Klasa Message reprezentuje oczywiście jedną wiadomość poczty elektronicznej. Klasa Transport to sposób przesyłania wiadomości do sieci lub internetu. Ostatnia z klas — Store — reprezentuje zapisane wiadomości i może być używana do ich pobierania w formie obiektów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required