Rozdział 18. Dostęp do baz danych

18.0. Wprowadzenie

Języka Java można używać w celu uzyskania dostępu do baz danych i operowania na nich. Baza danych może być czymś tak prostym jak zwyczajny plik tekstowy lub plik zawierający pary nazwa-wartość (format DBM) bądź też rozwiązaniem tak skomplikowanym jak system do zarządzania relacyjnymi bazami danych (ang. Relational Database Management System, RDBMS), tak skalowalnym jak działająca „w chmurze” baza danych NoSQL lub tak niezwykłym jak obiektowa baza danych. Niemiej jednak w tym rozdziale skoncentrujemy się na relacyjnych bazach danych.

Niezależnie od faktycznego sposobu przechowywania danych w każdej poważnej aplikacji powinna się znaleźć klasa określana jako „pośrednicząca” lub „dostępowa”[70]

Get Java. Receptury. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.