ROZDZIAŁ 5.

Podstawy projektowania obiektowego w Javie

W tym rozdziale przedstawiamy techniki posługiwania się obiektami oraz opisujemy kluczowe metody klasy Object, aspekty projektowania obiektowego i sposoby implementacji obsługi wyjątków. W niektórych miejscach wprowadzamy pewne wzorce projektowe — najlepsze sposoby rozwiązywania typowych problemów występujących przy projektowaniu programów. Pod koniec rozdziału poruszamy jeszcze kwestię projektowania bezpiecznych programów, czyli takich, które nie tracą spójności z biegiem czasu. Zaczniemy od zasad wywoływania metod i przekazywania wartości oraz w ogóle natury wartości w języku Java.

Wartości w języku Java

Wartości w języku Java, i ich relacje z systemem typów, są bardzo proste. W Javie wyró ...

Get Java w pigułce. Wydanie VI now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.