O'Reilly logo

JavaScript dla programistów PHP by Stoyan Stefanov

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Składnia języka JavaScript

JavaScript, podobnie jak język PHP, używa składni wywodzącej się z języka C, więc wszystko powinno wyglądać znajomo. Ten rozdział skupia się na podstawowych aspektach, prezentując podobieństwa i różnice między zmiennymi, tablicami, pętlami, warunkami i różnymi operatorami (czasem nawet dosyć dziwnymi).

Zmienne

Definicja zmiennej w języku PHP wygląda następująco:

// PHP
$n = 1;

Jej równoważnik w języku JavaScript ma postać:

// JavaScript
var n = 1;

Nie stosuje się znaku dolara, a jedynie samą nazwę zmiennej. Podobnie jak w PHP nie określa się typu zmiennej, ponieważ jest on tak naprawdę wskazywany przez przypisywaną wartość. Dla wszystkich typów danych stosuje się to samo słowo kluczowe — var.

Jeśli potrzebny jest ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required