O'Reilly logo

JavaScript dla programistów PHP by Stoyan Stefanov

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Funkcje

Funkcje stanowią niezwykle istotny aspekt języka JavaScript, ponieważ język wykorzystuje je w zasadzie na każdym kroku. W najprostszej postaci przypominają funkcje znane z PHP:

// Działa w obu językach.
function sum($a, $b) {
return $a + $b;
}
sum(3, 5); // 8

Parametry domyślne

Nie istnieje składnia umożliwiająca określenie domyślnych wartości parametrów funkcji, jak to ma miejsce w przypadku języka PHP. Odpowiednia składnia jest planowana w przyszłych wydaniach ECMAScript, ale na tę chwilę musimy zapewnić prawidłową funkcjonalność samodzielnie wewnątrz kodu funkcji. Przypuśćmy, że chcemy, by drugi z parametrów otrzymał domyślną wartość równą 2:

// PHP
function sum($a, $b = 2) {
   return $a + $b;
}

// JavaScript function sum(a, b) ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required