O'Reilly logo

JavaScript dla programistów PHP by Stoyan Stefanov

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Programowanie obiektowe

Ten rozdział omawia elementy programowania obiektowego dostępne w języku JavaScript, takie jak obiekty, funkcje konstruujące i prototypy. Dodatkowo pojawi się omówienie dziedziczenia i wielokrotnego użycia kodu.

Konstruktory i klasy

W języku PHP, gdy istnieje klasa Dog, instancję tej klasy przypisuje się do zmiennej $fido w następujący sposób:

// PHP
$fido = new Dog();

W języku JavaScript składnia jest bardzo podobna:

// JavaScript
var fido = new Dog();

Jedna bardzo ważna różnica nie jest widoczna w samej składni — Dog w JavaScript nie jest klasą, ponieważ w tym języku nie występuje pojęcie klasy. Pod nazwą Dog kryje się funkcja. Funkcje, których zadaniem jest tworzenie obiektów, nazywa się funkcjami konstruującymi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required