O'Reilly logo

JavaScript dla programistów PHP by Stoyan Stefanov

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Wbudowane interfejsy programistyczne

Język JavaScript ma bardzo mały zestaw wbudowanych interfejsów programistycznych, więc ten rozdział w zasadzie opisze prawie wszystkie dostępne elementy. Istnieją tylko trzy właściwości globalne, dziewięć funkcji globalnych i niewiele obiektów globalnych, z których większość to funkcje konstruujące. Większość interesujących elementów znajduje się w prototypach konstruktorów lub jest dostępna jako właściwości konstruktorów.

Obiekt globalny

O obiekcie globalnym wspominałem już wielokrotnie, ale przyjrzyjmy mu się dokładniej. Każde środowisko JavaScript posiada obiekt globalny, czyli coś na kształt $GLOBALS z języka PHP.

Niektóre środowiska, choć nie wszystkie, stosują zmienną globalną wskazującą na obiekt ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required