Rozdział 2. Gramatyka języka JavaScript

Poznawanie języka programowania przypomina naukę nowego języka naturalnego. Trzeba nauczyć się słówek, zrozumieć zasady dodawania znaków przestankowych i opanować nowy zestaw reguł. Podobnie jak trzeba poznać gramatykę języka francuskiego, aby móc się nim posługiwać, należy nauczyć się gramatyki języka JavaScript, aby w nim programować. W tym rozdziale opisano podstawy, na których oparte są wszystkie programy w języku JavaScript.

Jeśli programowałeś już w języku JavaScript, prawdopodobnie znasz wiele omawianych tu zagadnień, dlatego możesz pobieżnie przejrzeć ten rozdział. Jeśli jednak dopiero poznajesz ten język lub wciąż nie znasz wszystkich jego podstaw, znajdziesz tu wprowadzenie do kluczowych zagadnień. ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.