Rozdział 6. Animacje i efekty

Podczas lektury dwóch poprzednich rozdziałów zdobyłeś podstawową wiedzę dotyczącą stosowania biblioteki jQuery: wiesz, jak można dodawać plik jQuery do swoich stron WWW, wybierać elementy strony oraz reagować na zdarzenia związane z czynnościami wykonywanymi przez użytkownika, takimi jak kliknięcie przycisku bądź wskazanie odnośnika myszą. Większość programów wykorzystujących bibliotekę jQuery wymaga wykonania trzech kroków; są to wybór elementów strony, dołączenie do nich procedur obsługi zdarzeń oraz odpowiedzi na te zdarzenia poprzez wykonanie odpowiednich czynności. W tym rozdziale dowiesz się czegoś na temat „wykonywania odpowiednich czynności”, a konkretnie — poznasz wbudowane w bibliotekę jQuery efekty wizualne ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.