Rozdział 7. Efekty związane z rysunkami

Projektanci stron WWW używają rysunków do uatrakcyjniania projektów stron, dekorowania pasków nawigacyjnych, wyróżniania elementów strony — i pokazywania światu, jak dobrze bawili się w czasie ostatnich wakacji. Dodanie grafiki natychmiast zwiększa zainteresowanie użytkowników i poprawia wygląd witryny. Użycie dodatkowo języka JavaScript pozwala jeszcze bardziej uatrakcyjnić stronę przez dynamiczne dołączenie do niej rysunków, udostępnienie animowanej galerii fotografii lub wyświetlenie serii zdjęć w automatycznym pokazie slajdów. W tym rozdziale poznasz kilka sztuczek związanych z manipulowaniem grafiką i wyświetlaniem jej.

Zamiana rysunków

Prawdopodobnie najczęściej używanym efektem opartym na języku JavaScript ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.