Rozdział 12. Flickr oraz Google Maps

Wpoprzednim rozdziale poznałeś podstawy technologii AJAX: czym jest, jak działa oraz w jaki sposób biblioteka jQuery może ułatwić proces tworzenia programów, które korzystają z tej technologii. Ponieważ najważniejszym aspektem tej technologii jest dwukierunkowa komunikacja pomiędzy przeglądarką i serwerem, aby zatem można było w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje, konieczna jest umiejętność pisania programów działających po stronie serwera. Jednak wcale nie trzeba być światowym autorytetem w dziedzinie pisania programów działających po stronie serwera, by z powodzeniem pracować z AJAX-em. Okazuje się, że można skorzystać z usług udostępnianych przez popularne witryny WWW, takie jak Flickr, Twitter czy ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.