Rozdział 15. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów

Wszyscy popełniają pomyłki, a usterki w kodzie JavaScript mogą sprawić, że skrypty nie będą działać prawidłowo (a nawet całkowicie przestaną funkcjonować). Początkujący programiści popełniają zwykle wiele błędów. Ustalanie przyczyn nieoczekiwanego działania skryptów bywa frustrujące, jest to jednak nieodłączny element programowania. Na szczęście wraz z nabywaniem doświadczenia nauczysz się określać, dlaczego pojawiły się błędy, i naprawiać je.

W tym rozdziale opisano najczęstsze pomyłki programistów, a także — co ważniejsze — sposoby diagnozowania problemów w skryptach (w języku technicznym proces ten nazywa się debugowaniem). Ponadto w przykładzie zobaczysz krok po kroku, jak zdiagnozować program ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.