Nieoficjalna czołówka

O autorze

image with no caption

David Sawyer McFarland jest prezesem firmy Sawyer McFarland Media, Inc. z siedzibą w Portland w stanie Oregon. Firma ta świadczy usługi z zakresu programowania sieciowego i szkoleń. David tworzy strony WWW od 1995 roku, kiedy to zaprojektował swoją pierwszą witrynę — internetowy magazyn dla specjalistów z branży komunikacyjnej. Pracował też jako webmaster na University of California w Berkeley i w instytucie Berkeley Multimedia Research Center, a także sprawował pieczę nad przebudową witryny Macworld.com z wykorzystaniem stylów CSS.

Oprócz tworzenia witryn WWW David zajmuje się pisaniem, szkoleniami i prowadzeniem zajęć. ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.