Wprowadzenie

Jeszcze nie tak dawno sieć WWW była dość nudnym miejscem. Strony WWW oparte na zwykłym HTML-u służyły tylko do wyświetlania informacji. Interakcja ograniczała się do kliknięcia odnośnika i oczekiwania na wczytanie nowej strony.

Dziś większość witryn WWW działa niemal tak szybko jak tradycyjne programy i natychmiast reaguje na każde kliknięcie myszą. Jest to możliwe dzięki narzędziom, którym poświęcona jest ta książka, czyli językowi JavaScript oraz wspomagającej go bibliotece jQuery.

Czym jest JavaScript?

JavaScript to język programowania, który umożliwia wzbogacanie kodu HTML o animacje, interaktywność i dynamiczne efekty wizualne.

JavaScript pozwala zwiększyć użyteczność stron WWW przez udostępnianie natychmiastowych informacji zwrotnych. ...

Get JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.