O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

JavaScript - mocne strony

Book Description

Książka JavaScript — mocne strony to wyjątkowy podręcznik do nauki tego popularnego, dynamicznego języka programowania. Dowiesz się z niej, jak efektywnie wykorzystać wszy...

Table of Contents

 1. JavaScript Mocne strony
 2. Dedykacja
 3. Wstęp
  1. Konwencja zapisu użyta w książce
  2. Użycie przykładowego kodu
  3. Podziękowania
 4. 1. Mocne strony
  1. Dlaczego JavaScript?
  2. Analizując JavaScript
  3. Prosta platforma testowa
 5. 2. Gramatyka
  1. Białe znaki
  2. Nazwy
  3. Liczby
  4. Łańcuchy znakowe
  5. Instrukcje
  6. Wyrażenia
  7. Literały
  8. Funkcje
 6. 3. Obiekty
  1. Literały obiektowe
  2. Pobieranie
  3. Modyfikacja
  4. Referencja
  5. Prototyp
  6. Refleksja
  7. Wyliczanie
  8. Usuwanie
  9. Ograniczanie liczby zmiennych globalnych
 7. 4. Funkcje
  1. Obiekty funkcji
  2. Literał funkcji
  3. Wywołanie
   1. Wzorzec wywołania metody
   2. Wzorzec wywołania funkcji
   3. Wzorzec wywołania konstruktora
   4. Wzorzec zastosowania wywołania
  4. Argumenty
  5. Powrót z funkcji
  6. Wyjątki
  7. Rozszerzanie typów
  8. Rekurencja
  9. Zasięg
  10. Domknięcia
  11. Wywołania zwrotne
  12. Moduł
  13. Kaskadowe łączenie wywołań
  14. Funkcja curry
  15. Spamiętywanie
 8. 5. Dziedziczenie
  1. Dziedziczenie pseudoklasyczne
  2. Określenia obiektów
  3. Dziedziczenie prototypowe
  4. Dziedziczenie funkcyjne
  5. Części
 9. 6. Tablice
  1. Literały tablicowe
  2. Długość tablicy
  3. Usuwanie elementów
  4. Wyliczanie
  5. Problem z rozpoznawaniem typu
  6. Metody
  7. Wymiary
 10. 7. Wyrażenia regularne
  1. Przykład
  2. Tworzenie
  3. Elementy
   1. Definicja wyrażenia regularnego
    1. Sekwencja wyrażenia regularnego
    2. Czynnik wyrażenia regularnego
   2. Oznaczenia specjalne
   3. Grupa
    1. Klasa znaków wyrażenia regularnego
    2. Oznaczenia specjalne w ramach klasy znaków
    3. Kwantyfikator wyrażenia regularnego
 11. 8. Metody
  1. Array
   1. array.concat(item...)
   2. array.join(separator)
   3. array.pop()
   4. array.push(item...)
   5. array.reverse()
   6. array.shift()
   7. array.slice(start, end)
   8. array.sort(comparefn)
   9. array.splice(start, deleteCount, item...)
   10. array.unshift(item...)
  2. Function
   1. function.apply(thisArg, argArray)
  3. Number
   1. number.toExponential(fractionDigits)
   2. number.toFixed(fractionDigits)
   3. number.toPrecision(precision)
   4. number.toString(radix)
  4. Object
   1. object.hasOwnProperty(name)
  5. RegExp
   1. regexp.exec(string)
   2. regexp.test(string)
  6. String
   1. string.charAt(pos)
   2. string.charCodeAt(pos)
   3. string.concat(string...)
   4. string.indexOf(searchString, position)
   5. string.lastIndexOf(searchString, position)
   6. string.localeCompare(that)
   7. string.match(regexp)
   8. string.replace(searchValue, replaceValue)
   9. string.search(regexp)
   10. string.slice(start, end)
   11. string.split(separator, limit)
   12. string.substring(start, end)
   13. string.toLocalLowerCase()
   14. string.toLocalUpperCase()
   15. string.toLowerCase()
   16. string.toUpperCase()
   17. String.fromCharCode(char...)
 12. 9. Styl
 13. 10. Najpiękniejsze cechy języka
 14. A. Kłopotliwe cechy języka
  1. Zmienne globalne
  2. Zasięg
  3. Niejawne dodawanie średników
  4. Słowa zastrzeżone
  5. Unicode
  6. typeof
  7. parseInt
  8. +
  9. Liczby zmiennoprzecinkowe
  10. NaN
  11. Fałszywe tablice
  12. Wartości logiczne
  13. hasOwnProperty
  14. Obiekt
 15. B. Nietrafione cechy języka
  1. ==
  2. Instrukcja with
  3. eval
  4. Instrukcja continue
  5. Przechodzenie między przypadkami w instrukcji switch
  6. Instrukcje bez użycia bloków
  7. ++ --
  8. Operatory bitowe
  9. Instrukcja function a wyrażenie function
  10. Opakowania typów
  11. new
  12. void
 16. C. JSLint
  1. Niezdefiniowane zmienne i funkcje
  2. Właściwości
  3. Opcje
  4. Średnik
  5. Łamanie wierszy
  6. Przecinek
  7. Wymagane bloki
  8. Zabronione bloki
  9. Instrukcja wyrażenia
  10. Instrukcja for in
  11. Instrukcja switch
  12. Instrukcja var
  13. Instrukcja with
  14. =
  15. == oraz !=
  16. Etykiety
  17. Nieosiągalny kod
  18. Zwodnicze plusy i minusy
  19. ++ oraz --
  20. Operatory bitowe
  21. eval
  22. void
  23. Wyrażenia regularne
  24. Konstruktory i operator new
  25. Czego nie sprawdza JSLint
  26. HTML
  27. JSON
  28. Raport
 17. D. Diagramy składni
 18. E. JSON
  1. Składnia JSON
  2. Bezpieczne użycie JSON
  3. Parser JSON
 19. F. O autorze
 20. Indeks
 21. Kolofon
 22. Copyright