Rozdział 1. Mocne strony

Kiedy byłem początkującym programistą, próbowałem poznawać wszystkie szczegóły i możliwości języków, których używałem, i wykorzystywać wszystkie te możliwości, kiedy pisałem kod. Uważałem, że w ten sposób buduję swoją reputację — i chyba działało, ponieważ każdy, kto potrzebował informacji o jakimś szczególe języka, pytał się właśnie mnie.

W końcu jednak zdałem sobie sprawę, że niektóre możliwości danego języka wprowadzały więcej problemów niż korzyści. Niektóre były nie dość dobrze udokumentowane, inne mogły powodować kłopoty z przenośnością. Kolejne tworzyły kod trudny do zrozumienia i modyfikowania, a jeszcze inne zmuszały mnie do pisania w zbyt zawiły lub potencjalnie wadliwy sposób. W końcu niektóre okazywały się po ...

Get JavaScript - mocne strony now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.