Rozdział 2. Gramatyka

Rozdział ten wyjaśnia gramatykę dobrych części języka JavaScript, przedstawiając szybki przegląd struktury języka. Gramatyka będzie zaprezentowana przy użyciu diagramów składni („szynowych”). Reguły odczytu takich diagramów są proste:

  • Zaczynamy od lewej strony i podążamy wzdłuż linii („szyn”) do prawej strony.

  • Podążając wzdłuż linii możemy napotykać literały w owalach i reguły lub opisy w prostokątach.

  • Dowolny ciąg, jaki da się utworzyć podążając wzdłuż linii, jest poprawny.

  • Dowolny ciąg, jakiego nie da się utworzyć podążając wzdłuż linii, jest niepoprawny.

  • Diagramy, które mają pojedynczą kreskę na końcach, zezwalają na wstawianie białych znaków pomiędzy dowolne kolejne elementy napotkane po drodze. Diagramy z dwoma kreskami na ...

Get JavaScript - mocne strony now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.