Rozdział 4. Funkcje

Najmocniejszą stroną JavaScriptu jest implementacja funkcji. W tej kwestii prawie wszystko zostało zrobione dobrze. Ale, jak można się spodziewać po tym języku, „prawie” oznacza, że i w tej kwestii natkniemy się na pewne błędy.

Funkcja zawiera zbiór instrukcji. Funkcje są podstawową jednostką modularną JavaScriptu. Umożliwiają ponowne użycie kodu, ukrywanie informacji oraz stosowanie kompozycji. Funkcje z zasady służą do określania zachowania obiektów. Ogólnie rzecz biorąc, sztuka programowania sprowadza się do przekładania zbioru wymagań na odpowiedni zbiór funkcji i struktur danych.

Obiekty funkcji

Funkcje w języku JavaScript są obiektami. Obiekty są kolekcjami par nazwa-wartość posiadającymi ukryty łącznik do obiektu prototypu. ...

Get JavaScript - mocne strony now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.