Rozdział 5. Dziedziczenie

Dziedziczenie jest ważnym zagadnieniem w większości języków programowania.

W językach klasycznych (takich jak Java) dziedziczenie ma dwa główne zadania. Po pierwsze, jest formą wielokrotnego użycia kodu. Jeśli nowa klasa jest podobna do istniejącej, wystarczy określić dzielące je różnice. Ponowne wykorzystanie kodu jest ważne, ponieważ pozwala zmniejszyć koszty wytwarzania oprogramowania. Drugą zaletą dziedziczenia jest to, że zawiera ono w sobie specyfikację systemu typów. Uwalnia to programistów w dużej mierze od konieczności rzutowania z jednego typu na drugi, co jest istotną zaletą, ponieważ rzutowanie podważa całą wartość bezpieczeństwa systemu typów.

JavaScript, jako język bez kontroli typów, nigdy nie wymaga rzutowania. ...

Get JavaScript - mocne strony now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.