Rozdział 6. Tablice

Tablica jest liniową alokacją pamięci, w której dostęp do elementów odbywa się poprzez podanie liczby porządkowej oznaczającej położenie elementu względem początku tablicy. Tablice mogą być bardzo szybkimi strukturami danych. Niestety, JavaScript nie posiada niczego, co przypominałoby taką tablicę.

Zamiast tego JavaScript dostarcza obiekt, który ma charakterystykę częściowo zbliżoną do tablicy. Konwertuje on liczby porządkowe oznaczające położenie elementów w tablicy na nazwy właściwości. Jest to zdecydowanie wolniejsze od prawdziwej tablicy, ale za to wygodniejsze w użyciu. Pobieranie i modyfikacja właściwości działa tak samo jak w wypadku obiektów, z wyjątkiem pewnego triku z nazwami właściwości będących liczbami. Tablice ...

Get JavaScript - mocne strony now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.