JavaScript. Nieoficjalny podręcznik

Book description

Książka JavaScript. Nieoficjalny podręcznik stanowi idealne źródło informacji na temat programowania w języku JavaScript. Na samym początku poznasz jego składnię, typy danych oraz wszelkie elementy, które pozwolą Ci na swobodną pracę.

Table of contents

 1. JavaScript: The Missing Manual
 2. Nieoficjalne podziękowania
  1. O autorze
  2. O zespole pracującym nad książką
   1. Podziękowania
  3. Seria Nieoficjalny podręcznik
 3. Wprowadzenie
  1. Czym jest JavaScript?
   1. Trochę historii
   2. JavaScript jest wszędzie
   3. JavaScript nie działa w próżni
  2. HTML: podstawowa struktura
   1. Działanie znaczników HTML
  3. CSS: dodawanie stylu do stron
   1. Anatomia stylu
  4. Narzędzia do programowania w języku JavaScript
   1. Programy bezpłatne
   2. Oprogramowanie komercyjne
  5. O książce
   1. Podejście do języka JavaScript stosowane w tej książce
   2. Struktura książki
   3. Działające przykłady
  6. Podstawy
   1. O/tych/ukośnikach
 4. I. Wprowadzenie do języka JavaScript
  1. 1. Pierwszy program w języku JavaScript
   1. Wprowadzenie do programowania
    1. Czym jest program komputerowy?
   2. Jak dodać kod JavaScript do strony?
    1. Zewnętrzne pliki JavaScript
   3. Pierwszy program w języku JavaScript
   4. Dodawanie tekstu do stron
   5. Dołączanie zewnętrznych plików JavaScript
   6. Wykrywanie błędów
    1. Konsola JavaScript w przeglądarce Firefox
    2. Wyświetlanie okna dialogowego błędów w Internet Explorerze
    3. Konsola błędów w przeglądarce Safari
  2. 2. Gramatyka języka JavaScript
   1. Instrukcje
   2. Polecenia
   3. Typy danych
    1. Liczby
    2. Łańcuchy znaków
    3. Wartości logiczne
   4. Zmienne
    1. Tworzenie zmiennych
    2. Używanie zmiennych
   5. Używanie typów danych i zmiennych
    1. Podstawowe operacje matematyczne
    2. Kolejność wykonywania operacji
    3. Łączenie łańcuchów znaków
    4. Łączenie liczb i łańcuchów znaków
    5. Zmienianie wartości zmiennych
   6. Przykład — używanie zmiennych do tworzenie komunikatów
   7. Przykład — pobieranie informacji
   8. Tablice
    1. Tworzenie tablic
    2. Używanie elementów tablicy
    3. Dodawanie elementów do tablicy
     1. Dodawanie elementów na koniec tablicy
     2. Dodawanie elementów na początek tablicy
     3. Wybór sposobu dodawania elementów
    4. Usuwanie elementów z tablicy
    5. Dodawanie i usuwanie elementów za pomocą metody splice()
     1. Usuwanie elementów przy użyciu metody splice()
     2. Dodawanie elementów przy użyciu metody splice()
     3. Zastępowanie elementów przy użyciu metody splice()
   9. Przykład — zapisywanie danych na stronie za pomocą tablic
   10. Komentarze
    1. Kiedy używać komentarzy?
    2. Komentarze w tej książce
  3. 3. Dodawanie struktur logicznych i sterujących
   1. Programy reagujące inteligentnie
    1. Podstawy instrukcji warunkowych
    2. Uwzględnianie planu awaryjnego
    3. Sprawdzanie kilku warunków
    4. Bardziej skomplikowane warunki
     1. Sprawdzanie, czy spełnionych jest kilka warunków
     2. Sprawdzanie, czy spełniony jest przynajmniej jeden warunek
     3. Negowanie warunków
    5. Zagnieżdżanie instrukcji warunkowych
    6. Wskazówki na temat pisania instrukcji warunkowych
   2. Przykład — używanie instrukcji warunkowych
   3. Obsługa powtarzających się zadań za pomocą pętli
    1. Pętle while
    2. Pętle i tablice
    3. Pętle for
    4. Pętle do-while
   4. Funkcje — wielokrotne korzystanie z przydatnego kodu
    1. Krótki przykład
    2. Przekazywanie danych do funkcji
    3. Pobieranie informacji z funkcji
    4. Unikanie konfliktów między nazwami zmiennych
   5. Przykład — prosty quiz
  4. 4. Używanie słów, liczb i dat
   1. Krótka lekcja na temat obiektów
   2. Łańcuchy znaków
    1. Określanie długości łańcuchów znaków
    2. Zmiana wielkości liter w łańcuchach
    3. Przeszukiwanie łańcuchów za pomocą metody indexOf()
    4. Pobieranie fragmentów łańcuchów za pomocą metody slice()
   3. Wyszukiwanie wzorców w łańcuchach znaków
    1. Budowanie prostych wyrażeń regularnych i korzystanie z nich
    2. Tworzenie wyrażeń regularnych
    3. Grupowanie części wzorca
    4. Przydatne wyrażenia regularne
     1. Amerykański kod pocztowy
     2. Amerykańskie numery telefoniczne
     3. Adres e-mail
     4. Daty
     5. Adres strony WWW
    5. Dopasowywanie wzorców
     1. Dopasowywanie wszystkich wystąpień wzorca
    6. Zastępowanie fragmentów tekstu
    7. Testowanie wyrażeń regularnych
   4. Liczby
    1. Przekształcanie łańcucha znaków na liczbę
    2. Sprawdzanie, czy zmienna zawiera liczbę
    3. Zaokrąglanie liczb
    4. Formatowanie walut
    5. Tworzenie liczb losowych
     1. Losowy wybór elementów tablicy
     2. Funkcja do generowania liczb losowych
   5. Data i czas
    1. Pobieranie miesięcy
    2. Pobieranie dni tygodnia
    3. Pobieranie czasu
     1. Czas 12- i 24-godzinny
     2. Uzupełnianie wartości jednocyfrowych
    4. Tworzenie daty różnej od bieżącej
     1. Tworzenie daty przesuniętej o tydzień naprzód
   6. Przykład
    1. Wprowadzenie
    2. Tworzenie funkcji
  5. 5. Dynamiczne modyfikowanie stron WWW
   1. Modyfikowanie stron WWW — wstęp
   2. Wprowadzenie do modelu DOM
    1. Pobieranie elementów strony
     1. Metoda getElementById()
     2. Metoda getElementsByTagName()
     3. Pobieranie pobliskich węzłów
    2. Dodawanie zawartości do strony
    3. Księżycowy quiz — wersja druga
    4. Wady modelu DOM
   3. Biblioteki języka JavaScript
    1. Wprowadzenie do biblioteki jQuery
   4. Pobieranie elementów strony — podejście drugie
    1. Podstawowe selektory
     1. Selektory identyfikatorów
     2. Selektor elementów
     3. Selektory klas
    2. Selektory zaawansowane
    3. Filtry biblioteki jQuery
    4. Kolekcje elementów pobranych za pomocą jQuery
     1. Pętle automatyczne
     2. Łańcuchy funkcji
   5. Dodawanie treści do stron
    1. Zastępowanie i usuwanie pobranych elementów
   6. Ustawianie i wczytywanie atrybutów
    1. Klasy
    2. Wczytywanie i modyfikowanie właściwości CSS
    3. Jednoczesna zmiana wielu właściwości CSS
   7. Wczytywanie, ustawianie i usuwanie atrybutów HTML
   8. Ciekawe nagłówki
   9. Obsługa wszystkich pobranych elementów
    1. Funkcje anonimowe
     1. Słowo kluczowe this i konstrukcja $(this)
   10. Automatyczne ramki z cytatami
    1. Omówienie przykładu
    2. Tworzenie kodu
  6. 6. Akcja i reakcja — ożywianie stron za pomocą zdarzeń
   1. Czym są zdarzenia?
    1. Zdarzenia związane z myszą
    2. Zdarzenia związane z dokumentem i oknem
    3. Zdarzenia związane z formularzami
    4. Zdarzenia związane z klawiaturą
   2. Łączenie zdarzeń z funkcjami
    1. Zdarzenia wewnątrzwierszowe
    2. Model tradycyjny
    3. Współczesna technika
    4. Sposób specyficzny dla jQuery
   3. Przykład — wyróżnianie wierszy tabeli
   4. Zdarzenia specyficzne dla biblioteki jQuery
    1. Oczekiwanie na wczytanie kodu HTML
    2. Zdarzenia biblioteki jQuery
     1. Zdarzenie hover()
     2. Zdarzenie toggle()
    3. Obiekt reprezentujący zdarzenie
    4. Blokowanie standardowych reakcji na zdarzenia
    5. Usuwanie zdarzeń
    6. Zaawansowane zarządzanie zdarzeniami
   5. Przykład — jednostronicowa lista FAQ
    1. Omówienie zadania
    2. Tworzenie kodu
  7. 7. Efekty związane z rysunkami
   1. Zamiana rysunków
    1. Zmienianie atrybutu src rysunków
    2. Wstępne wczytywanie rysunków
    3. Efekt rollover z użyciem rysunków
   2. Przykład — dodawanie efektu rollover z użyciem rysunków
    1. Omówienie zadania
    2. Tworzenie kodu
   3. Efekty biblioteki jQuery
    1. Podstawowe funkcje do wyświetlania i ukrywania elementów
    2. Stopniowe wyświetlanie i zanikanie elementów
    3. Wysuwanie elementów
    4. Animacje
   4. Przykład — galeria fotografii z efektami wizualnymi
    1. Omówienie zadania
    2. Tworzenie kodu
   5. Wzbogacona galeria z wtyczką lightBox biblioteki jQuery
    1. Podstawy
    2. Personalizacja efektu lightBox
     1. Opcje wtyczki lightBox
     2. Rysunki wtyczki lightBox
     3. Style CSS wtyczki lightBox
   6. Przykład — galeria fotografii oparta na wtyczce lightBox
   7. Animowane pokazy slajdów oparte na wtyczce Cycle
    1. Podstawowe informacje
    2. Dostosowywanie wtyczki Cycle
     1. Efekty
     2. Szybkość
     3. Poruszanie się po slajdach
     4. Uruchamianie i zatrzymywanie pokazu
   8. Przykład — automatyczny pokaz slajdów
 5. II. Dodawanie mechanizmów do stron
  1. 8. Usprawnianie nawigacji
   1. Podstawowe informacje o odnośnikach
    1. Pobieranie odnośników w kodzie JavaScript
    2. Określanie lokalizacji docelowej
    3. Blokowanie domyślnego działania odnośników
   2. Otwieranie zewnętrznych odnośników w nowym oknie
   3. Tworzenie nowych okien
    1. Właściwości okien
     1. Używanie referencji do okien
     2. Zdarzenia, które mogą otwierać nowe okna
   4. Otwieranie stron w okienku na pierwotnej stronie
    1. Zmienianie wyglądu okien na stronie
    2. Przykład — otwieranie strony na stronie
   5. Przykład — powiększanie odnośników
    1. Omówienie przykładu
    2. Tworzenie kodu
   6. Animowane menu nawigacyjne
    1. Kod HTML
    2. Kod CSS
    3. Kod JavaScript
    4. Przykład
  2. 9. Wzbogacanie formularzy
   1. Wprowadzenie do formularzy
    1. Pobieranie elementów formularzy
    2. Pobieranie i ustawianie wartości elementów formularzy
    3. Sprawdzanie stanu przycisków opcji i pól wyboru
    4. Zdarzenia związane z formularzami
     1. Zdarzenie submit
     2. Zdarzenie focus
     3. Zdarzenie blur
     4. Zdarzenie click
     5. Zdarzenie change
   2. Inteligentne formularze
    1. Aktywowanie pierwszego pola formularza
    2. Wyłączanie i włączanie pól
    3. Ukrywanie i wyświetlanie opcji formularza
   3. Przykład — proste wzbogacanie formularza
    1. Aktywowanie pola
    2. Wyłączanie pól formularza
    3. Ukrywanie pól formularza
   4. Walidacja formularzy
    1. Wtyczka Validation
    2. Podstawowa walidacja
     1. Dodawanie reguł walidacji
     2. Dodawanie komunikatów o błędach
    3. Zaawansowana walidacja
     1. Zaawansowane reguły
     2. Zaawansowane komunikaty o błędach
    4. Określanie stylu komunikatów o błędach
   5. Przykład zastosowania walidacji
    1. Prosta walidacja
    2. Walidacja zaawansowana
    3. Walidacja pól wyboru i przycisków opcji
    4. Formatowanie komunikatów o błędach
  3. 10. Rozwijanie interfejsu
   1. Ukrywanie informacji w kontrolkach accordion
    1. Personalizowanie panelu accordion
    2. Przykład zastosowania kontrolki accordion
   2. Porządkowanie informacji za pomocą paneli z zakładkami
    1. Formatowanie zakładek i paneli
     1. Niezbędny styl klasy
     2. Grupa zakładek
     3. Zakładki
     4. Panele
    2. Personalizowanie wtyczki Tabs
     1. Określanie domyślnie widocznego panelu
     2. Używanie różnych zdarzeń do otwierania paneli
     3. Automatyczne wyświetlanie paneli
    3. Przykład zastosowania paneli z zakładkami
   3. Podpowiedzi
    1. Podpowiedzi oparte na atrybucie title
    2. Podpowiedzi z wykorzystaniem innych stron WWW
    3. Podpowiedzi oparte na ukrytej treści
    4. Kontrolowanie wyglądu podpowiedzi
    5. Formatowanie podpowiedzi
    6. Przykład użycia wtyczki Cluetip
     1. Dodawanie podpowiedzi za pomocą atrybutu title
     2. Dodawanie podpowiedzi za pomocą innej strony WWW
     3. Dodawanie podpowiedzi za pomocą lokalnego kodu HTML na stronie
   4. Tworzenie tabel z obsługą sortowania
    1. Określanie stylu tabeli
     1. Dodawanie pasków do tabeli za pomocą wtyczki Tablesorter
    2. Przykład zastosowania wtyczki Tablesorter
 6. III. Ajax — komunikacja z serwerem sieciowym
  1. 11. Wprowadzenie do Ajaksa
   1. Czym jest Ajax?
   2. Ajax — podstawy
    1. Elementy układanki
    2. Komunikacja z serwerem sieciowym
   3. Ajax w bibliotece jQuery
    1. Używanie funkcji load()
    2. Przykład — korzystanie z funkcji load()
     1. Omówienie przykładu
     2. Tworzenie kodu
    3. Funkcje get() i post()
    4. Formatowanie danych przesyłanych na serwer
     1. Łańcuch znaków z zapytaniem
     2. Literały obiektowe
     3. Funkcja serialize() biblioteki jQuery
    5. Przetwarzanie danych zwróconych z serwera
    6. Przykład — korzystanie z funkcji get()
     1. Omówienie przykładu
     2. Tworzenie kodu
   4. Format JSON
    1. Dostęp do danych z obiektów JSON
    2. Złożone obiekty JSON
  2. 12. Podstawowe techniki oparte na Ajaksie
   1. Wtyczka Tabs
    1. Modyfikowanie tekstu i ikony wczytywania
     1. Wyłączanie komunikatu o wczytywaniu
    2. Przykład zastosowania zakładek ajaksowych
   2. Dodawanie map Google do własnej witryny
    1. Określanie lokalizacji na mapie
    2. Inne opcje wtyczki jMap
    3. Dodawanie oznaczeń i „dymków” z kodem HTML
    4. Określanie trasy przejazdu
    5. Przykład zastosowania wtyczki jMaps
 7. IV. Rozwiązywanie problemów, wskazówki i sztuczki
  1. 13. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
   1. Najczęstsze błędy w kodzie JavaScript
    1. Brak symboli końcowych
    2. Cudzysłowy i apostrofy
    3. Używanie słów zarezerwowanych
    4. Pojedynczy znak równości w instrukcjach warunkowych
    5. Wielkość znaków
    6. Nieprawidłowe ścieżki do zewnętrznych plików JavaScript
    7. Nieprawidłowe ścieżki w zewnętrznych plikach JavaScript
    8. Znikające zmienne i funkcje
   2. Diagnozowanie przy użyciu dodatku Firebug
    1. Instalowanie i włączanie dodatku Firebug
    2. Przeglądanie błędów za pomocą dodatku Firebug
    3. Śledzenie działania skryptu za pomocą funkcji console.log()
    4. Przykład — korzystanie z konsoli dodatku Firebug
    5. Diagnozowanie zaawansowane
     1. Kontrolowanie działania skryptu za pomocą debugera
     2. Obserwowanie skryptu
   3. Przykład diagnozowania
  2. 14. Zaawansowane techniki języka JavaScript
   1. Łączenie różnych elementów
    1. Używanie zewnętrznych plików JavaScript
   2. Tworzenie bardziej wydajnego kodu JavaScript
    1. Zapisywanie ustawień w zmiennych
    2. Operator trójargumentowy
    3. Instrukcja Switch
    4. Wydajne używanie obiektu jQuery
   3. Tworzenie kodu JavaScript o krótkim czasie wczytywania
    1. Używanie programu YUI Compressor w systemie Windows
    2. Używanie programu YUI Compressor na komputerach Mac
 8. V. Dodatki
  1. A. Materiały związane z językiem JavaScript
   1. Źródła informacji
    1. Witryny
    2. Książki
   2. Podstawy języka JavaScript
    1. Artykuły i prezentacje
    2. Witryny
    3. Książki
   3. jQuery
    1. Artykuły
    2. Witryny
    3. Książki
   4. Model DOM
    1. Artykuły i prezentacje
    2. Witryny
    3. Książki
   5. Ajax
    1. Witryny
    2. Książki
   6. Zaawansowany język JavaScript
    1. Artykuły i prezentacje
    2. Witryny
    3. Książki
   7. CSS
    1. Witryny
    2. Książki
   8. Oprogramowanie do tworzenia kodu JavaScript
 9. Indeks
 10. About the Author
 11. Copyright

Product information

 • Title: JavaScript. Nieoficjalny podręcznik
 • Author(s): David Sawyer McFarland
 • Release date: July 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324621668