HTML: podstawowa struktura

HTML (ang. Hypertext Markup Language, czyli hipertekstowy język znaczników) zawiera proste polecenia nazywane znacznikami, które określają różne części stron WWW. Poniższy kod HTML tworzy prostą stronę:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/
html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<title>To tytuł strony.</title>
</head>
<body>
A to tekst w ciele strony.
</body>
</html>

Nie jest to ciekawy kod, ale przedstawia wszystkie podstawowe elementy stron WWW. Kilka pierwszych wierszy określa typ dokumentu i standardy, z którymi jest on zgodny. Deklaracja typu dokumentu — DOCTYPE — wskazuje przeglądarce plik w sieci WWW, który zawiera definicję użytego typu. HTML ma wiele wersji, a deklaracja każdej ...

Get JavaScript. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.