JavaScript. Wprowadzenie

Book description

Kompleksowe omówienie programowania w JavaScript

 • Jak weryfikowa? poprawno?? danych w formularzach HTML?
 • Jak zabezpieczy? aplikacje internetowe?
 • W jaki sposób korzysta? z mechanizmów AJAX?

Zamierzasz wzbogaci? tworzone przez siebie witryny internetowe o dodatkowe mo?liwo?ci? A mo?e zainteresowa?a Ci? technologia AJAX, bazuj?ca na j?zyku JavaScript? Najwy?sza pora pozna? j?zyk, który na pocz?tku by? jedynie skryptowym interfejsem pomi?dzy stron? internetow? otwart? w przegl?darce a aplikacj? znajduj?c? si? na serwerze. Dzi? JavaScript jest jednym z najpopularniejszych narz?dzi wykorzystywanych przez twórców stron i aplikacji internetowych. Rozpowszechni? si? równie? poza ?wiatem internetu, s?u??c jako j?zyk skryptowy dla wielu aplikacji.

"JavaScript. Wprowadzenie" to podr?cznik, dzi?ki któremu opanujesz mo?liwo?ci JavaScriptu i nauczysz si? wykorzystywa? go w swoich projektach. Poznasz podstawowe elementy tego j?zyka i dowiesz si?, w jaki sposób ??czy? kod JavaScript z kodem HTML. Nauczysz si? przechwytywa? zdarzenia zachodz?ce w oknie przegl?darki, sprawdza? dane wprowadzane przez u?ytkowników do formularzy na stronach WWW oraz korzysta? z plików cookie. Poznasz obiektowy model dokumentu (DOM), technologi? AJAX i dodatkowe biblioteki, dzi?ki którym JavaScript zyskuje nowe, niesamowite mo?liwo?ci.

 • Osadzanie JavaScriptu w kodzie strony
 • Typy danych, operatory i instrukcje
 • Obiekty JavaScriptu
 • Obs?uga formularzy
 • Stosowanie plików cookie
 • Obiektowy model dokumentu
 • Tworzenie w?asnych obiektów
 • Technologia AJAX

Wykorzystaj pe?ni? mo?liwo?ci JavaScriptu,
tworz?c nowoczesne witryny internetowe.

Table of contents

 1. JavaScript. Wprowadzenie
 2. SPECIAL OFFER: Upgrade this ebook with O’Reilly
 3. Przedmowa
  1. Odbiorcy książki
  2. Założenia i podejście
  3. Konwencje wykorzystywane w książce
  4. Wykorzystywanie przykładów kodu
  5. Podziękowania
 4. 1. Wprowadzenie i pierwsze spojrzenie
  1. Zagmatwana historia — specyfikacje i implementacje
  2. Zgodność pomiędzy przeglądarkami i inne popularne mity związane z JavaScriptem
  3. Co można zrobić za pomocą JavaScriptu
  4. Pierwsze spojrzenie na JavaScript — “Witaj, świecie!”
   1. Znacznik script
   2. Lokalizacja kodu JavaScriptu
   3. Ukrywanie skryptu
   4. Pliki JavaScriptu
   5. Komentarze
   6. Obiekty przeglądarki
   7. Wbudowane obiekty JavaScriptu
   8. Funkcje zdefiniowane przez użytkownika w JavaScripcie
   9. Programy obsługi zdarzeń
   10. Słowo kluczowe var oraz zakres
   11. Operator właściwości
   12. Instrukcje
   13. Czego nie było widać
  5. Piaskownica JavaScriptu
  6. Dostępność i najlepsze praktyki w dziedzinie stosowania JavaScriptu
   1. Zalecenia dotyczące dostępności
   2. noscript
   3. Alternatywa dla noscript
   4. Wykorzystywanie przeglądarki i innych narzędzi programistycznych
 5. 2. Typy danych i zmienne w JavaScripcie
  1. Identyfikacja zmiennych
   1. Zalecenia dotyczące nazewnictwa
   2. Efekt Prototype i nowsze konwencje nazywania
  2. Zakres
  3. Proste typy
   1. Typ danych — łańcuch znaków
   2. Typ danych — Boolean
   3. Typ danych — liczba
   4. Typy danych — wartość pustaoraz niezdefiniowana
  4. Stałe — nazwane, ale nie zmienne
  5. Pytania
 6. 3. Operatory i instrukcje
  1. Format instrukcji JavaScriptu
  2. Proste instrukcje
   1. Instrukcja przypisania
   2. Instrukcje arytmetyczne
   3. Operatory jednoargumentowe
   4. Priorytet operatorów
   5. Podręczne skróty — przypisania z działaniami
   6. Operatory poziomu bitowego
  3. Instrukcje warunkowe i sterowanie
   1. if... else
   2. Instrukcja warunkowa switch
  4. Operatory warunkowe
   1. Operatory porównania oraz identyczności (równości łańcuchów znaków)
   2. Inne operatory relacyjne
   3. Jedyny operator trójargumentowy w JavaScripcie
  5. Operatory logiczne
  6. Zaawansowane instrukcje — pętle
   1. Pętla while
   2. Pętla do... while
   3. Pętle for
  7. Pytania
 7. 4. Obiekty JavaScriptu
  1. Konstruktor obiektu
  2. Obiekt Number
  3. Obiekt String
  4. Wyrażenia regularne oraz RegExp
   1. Metody obiektu RegExp — test oraz exec
   2. Praca z wyrażeniami regularnymi
  5. Obiekty funkcyjne — Date oraz Math
   1. Obiekt Date
   2. Obiekt Math
   3. Metody obiektu Math
  6. Tablice w JavaScripcie
   1. Konstruowanie tablic
   2. Kolejki FIFO
  7. Tablice asocjacyjne — tablice, które nie są tablicami
  8. Pytania
 8. 5. Funkcje
  1. Definiowanie funkcji — wyliczenie sposobów
   1. Funkcje deklaratywne
    1. Przypomnienie konwencji nazywania funkcji
   2. Argumenty funkcji oraz zwracanie wyników
   3. Funkcje anonimowe
   4. Literały funkcji
   5. Podsumowanie typów funkcji
  2. Funkcje zwrotne
  3. Funkcje i rekurencja
  4. Funkcje zagnieżdżone, domknięcie funkcji oraz wyciek pamięci
  5. Funkcja jako obiekt
  6. Pytania
 9. 6. Przechwytywanie zdarzeń
  1. Program obsługi zdarzeń w DOM Level 0
   1. Obiekt Event
   2. Propagacja zdarzeń
   3. Programy obsługi zdarzeń oraz this
   4. Generowanie zdarzeń
  2. Pytania
 10. 7. Formularze oraz sprawdzanie poprawności w locie
  1. Dostęp do formularza
  2. Dołączanie zdarzeń do formularzy — różne rozwiązania
  3. Wybieranie elementów z listy
   1. Dynamiczne modyfikowanie wyboru
   2. Wybieranie elementów z listy i sprawdzanie poprawności wlocie
  4. Przycisk opcji oraz pole wyboru
   1. Elementy textarea, text, hidden oraz password
   2. Sprawdzanie w locie operacji na tekście
  5. Pola formularza i wyrażenia regularne w sprawdzaniu poprawności w locie
  6. Pytania
 11. 8. Piaskownica i inne: cookies, bezpieczeństwo oraz ataki
  1. Piaskownica
   1. Polityka bezpieczeństwa oparta na wspólnym pochodzeniu
   2. Wykorzystywanie właściwości document.domain
  2. Wszystko o cookies
   1. Przechowywanie oraz odczytywanie cookies
  3. Alternatywne techniki przechowywania danych
   1. Komunikacja z innej perspektywy
   2. Flash Shared Object oraz Dojo Storage
   3. Czy można? Czy się powinno?
  4. Ataki XSS
   1. Ataki typu injection
   2. Co można zrobić
  5. Pytania
 12. 9. Podstawowe obiekty BOM
  1. Spojrzenie na BOM
  2. Obiekt window
   1. Dialogi — alert, confirm, prompt
   2. Tworzenie własnych okien
   3. Komunikacja pomiędzy oknami
   4. Modyfikowanie okna
   5. Liczniki czasu
  3. Ramki oraz obiekt location
   1. Więcej na temat obiektu location
   2. Zdalne skrypty za pomocą iframe
  4. Obiekty history, screen oraz navigation
   1. Obiekt history
   2. Obiekt screen
   3. Obiekt navigator
   4. Jedna strona, trzy obiekty
  5. Obiekt document
   1. Łącza — zbiór links
   2. Obrazki — zbiór images
  6. Zbiór all, właściwości innerHTML i outerHTML, innerText i outerText
  7. Coś starego, coś nowego
  8. Pytania
 13. 10. DOM — Document Object Model
  1. Opowieść o dwóch interfejsach
  2. DOM oraz zgodne z nim przeglądarki
  3. HTML API z DOM
   1. Obiekty HTML oraz ich właściwości
   2. Dostęp do obiektów HTML oraz różnice pomiędzy przeglądarkami
  4. Zrozumienie DOM — Core API
   1. Drzewo DOM
   2. Właściwości oraz metody węzłów
   3. Przechodzenie drzewa za pomocą obiektu Node
  5. Obiekt document DOM Core
  6. Obiekt Element oraz dostęp w kontekście
  7. Modyfikowanie drzewa
  8. Pytania
 14. 11. Tworzenie własnych obiektów JavaScriptu
  1. Obiekty JavaScriptu oraz prototypowanie
   1. Prototypowanie
  2. Tworzenie własnych obiektów JavaScriptu
   1. Pojawia się funkcja
   2. Właściwości prywatne oraz publiczne
  3. Wykrywanie obiektów, enkapsulacja oraz obiekty dla wszystkich przeglądarek
   1. Wykrywanie obiektów
   2. Enkapsulacja obiektów
  4. Wiązanie konstruktorów oraz dziedziczenie w JavaScripcie
  5. Obiekty jednorazowe
  6. Zaawansowane techniki obsługi błędów (try, throw, catch)
  7. Co nowego w JavaScripcie?
   1. Zmienić tyle, ile trzeba
   2. Skalowalność i następne 10 lat
  8. Pytania
 15. 12. Tworzenie dynamicznych stron internetowych — dodawanie stylu do skryptu
  1. DHTML — JavaScript, CSS oraz DOM
   1. Właściwość style
  2. Czcionki oraz tekst
   1. Właściwości stylu czcionki
   2. Właściwości stylu tekstu
  3. Pozycja oraz ruch
   1. Przeciągnij i upuść
  4. Rozmiar i przycinanie
   1. Przepełnienie i treść dynamiczna
   2. Prostokąt odcinający
  5. Wyświetlanie, widoczność oraz przezroczystość
   1. Właściwe narzędzie dla właściwego efektu
   2. Informacje w locie
   3. Formularze zwijane
  6. Pytania
 16. 13. Wyjście poza stronę dzięki Ajaksowi
  1. Ajax — to nie tylko kod
   1. Wady Ajaksa
   2. Bezpieczeństwo i obejścia
   3. Najlepsze praktyki związane z wykorzystywaniem Ajaksa
  2. Jak działa Ajax
  3. Witaj, świecie Ajaksa!
  4. Obiekty Ajax — XMLHttpRequest oraz obiekty ActiveX w IE
   1. Obiekt, obiekt, kto ma obiekt?
   2. Metody obiektu XMLHttpRequest
  5. Praca z XML — albo niekoniecznie
   1. Tak dla XML
   2. JSON
  6. Google Maps
  7. Pytania
 17. 14. Dobre wieści: Wszechstronne biblioteki! Niesamowite usługi sieciowe! Fantastyczne API!
  1. Zanim się zacznie — słowo ostrzeżenia
  2. Praca z biblioteką Prototype
   1. Pobranie, instalacja, wykorzystywanie
   2. Funkcje pomocnicze oraz rozszerzenia JavaScriptu
   3. Niektóre wyspecjalizowane obiekty biblioteki Prototype
   4. Komplementy i przestrogi
  3. Biblioteka script.aculo.us
   1. Sposób użycia
   2. Rzut oka na efekty
  4. Biblioteka Rico
   1. Zaokrąglone narożniki
  5. Dojo
   1. Instalowanie i ustawienia Dojo
   2. Widgety Dojo
  6. Yahoo! UI
  7. MochiKit
   1. Logowanie
  8. Pytania
 18. A. Odpowiedzi
  1. Rozdział 2
  2. Rozdział 3
  3. Rozdział 4
  4. Rozdział 5
  5. Rozdział 6
  6. Rozdział 7
  7. Rozdział 8
  8. Rozdział 9
  9. Rozdział 10
  10. Rozdział 11
  11. Rozdział 12
  12. Rozdział 13
  13. Rozdział 14
 19. B. O autorze
 20. Indeks
 21. Kolofon
 22. SPECIAL OFFER: Upgrade this ebook with O’Reilly
 23. Copyright

Product information

 • Title: JavaScript. Wprowadzenie
 • Author(s): Shelley Powers
 • Release date: August 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 9781457171888