Rozdział 2. Typy danych i zmienne w JavaScripcie

Największą zaletą JavaScriptu jest to, że jest on dość „pobłażliwy”, w szczególności jeśli chodzi o typy danych. Gdy posiada się z łańcuch znaków i następnie chce się go wykorzystać jako liczbę, będzie to w tym języku całkowicie prawidłowe (oczywiście tak długo, jak długo łańcuch znaków naprawdę zawiera liczbę, a nie na przykład adres e-mail). Jeśli później zechce się te same dane potraktować znowu jako łańcuch znaków, to także będzie prawidłowe.

Z drugiej strony można jednak powiedzieć, że owa pobłażliwa natura JavaScriptu jest jednym z gorszych aspektów tego języka. Jeśli próbuje się dodać do siebie dwie liczby, a mechanizm JavaScriptu interpretuje zmienną przechowującą jedną z nich jako typ łańcucha ...

Get JavaScript. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.