O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Obiekty JavaScriptu

Kiedy spogląda się na zamieszczone w książce przykłady, może się wydawać, że obiektów JavaScriptu jest bardzo dużo. Tak naprawdę są to jednak obiekty należące do czterech różnych domen:

  • obiekty wbudowane w JavaScript,

  • obiekty z Browser Object Model,

  • obiekty z Document Object Model,

  • własne obiekty programisty.

Obiekty JavaScriptu to te, które wbudowane są w JS jako komponenty charakterystyczne dla tego języka programowania, bez względu na środowisko, które implementuje silnik języka. Jako takie będą one zawsze dostępne, bez względu na to, czy JavaScript jest zaimplementowany w tradycyjnej przeglądarce internetowej czy też w interfejsie telefonu komórkowego.

Wśród podstawowych typów JavaScriptu są obiekty analogiczne do ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required