O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Funkcje

Funkcje są kluczowym składnikiem języka JavaScript, jednak mogą nie być do końca tym, czym być się wydają. Wyglądają tak, jakby należały do rodziny instrukcji, choć w rzeczywistości są obiektami — takimi jak wszystkie opisane w poprzednim rozdziale. Możliwe jest zdefiniowanie funkcji, utworzenie nowej, a nawet jej wydrukowanie.

Dzięki tej funkcjonalności możliwe jest przypisanie funkcji do zmiennej, elementu tablicy bądź nawet przekazanie jej jako argumentu w wywołaniu innej funkcji. Czyni to wykorzystywanie funkcji użytecznym i elastycznym, choć także nieco mylącym.

Łatwo jest zagubić się w dyskusjach o funkcjach anonimowych, instrukcjach funkcji, wyrażeniach funkcji oraz odniesieniach do funkcji dosłownych. Do tego należy dodać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required