Rozdział 10. DOM — Document Object Model

Jedną z najistotniejszych zmian związanych z JavaScriptem spowodowały prace podjęte przez konsorcjum W3C wspólnie ze wszystkimi producentami przeglądarek (w tym Netscape’em oraz Microsoftem), mające na celu utworzenie spójnego modelu obiektowego. Zgodzono się, by wszystkie najważniejsze przeglądarki obsługiwały ten model, eliminując w ten sposób większość problemów (jeśli nie wszystkie) związanych ze zgodnością pomiędzy przeglądarkami. Choć domyślny Browser Object Model, omówiony w poprzednim rozdziale, udostępnił sporo różnych możliwości, duża część implementacji tego modelu oparta była na wpływie jednej przeglądarki (bądź też jednej firmy produkującej przeglądarkę) na inne. Z czasem prowadziło to do ogromnej ...

Get JavaScript. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.