Rozdział 1. Wprowadzenie

JavaScript to język internetu. Rozpoczął swoją karierę jako sposób na modyfikację kilku wybranych elementów stron WWW (na przykład obrazów lub formularzy), ale od tamtego czasu znacząco się rozrósł. Obecnie poza skryptami uruchamianymi w obrębie przeglądarki internetowej można korzystać z języka JavaScript również na wielu innych platformach. Można tworzyć kod po stronie serwera (.NET lub Node.js), aplikacje desktopowe (działające we wszystkich liczących się systemach operacyjnych), rozszerzenia aplikacji (takich jak Firefox lub Photoshop), aplikacje dla urządzeń przenośnych i skrypty wiersza poleceń.

JavaScript to również język nietypowy. Nie zawiera klas, a funkcje są w nim pierwszoplanowymi obiektami wykorzystywanymi ...

Get JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.