Rozdział 3. Literały i konstruktory

Wzorce notacji literałowej dostępne w języku JavaScript zapewniają bardziej spójne, bardziej zwarte i mniej narażone na błędy definicje obiektów. Niniejszy rozdział omawia literały dotyczące obiektów, tablic i wyrażeń regularnych, a także wyjaśnia, dlaczego lepiej stosować je zamiast wbudowanych funkcji konstruujących takich jak Object() i Array(). W rozdziale zajmujemy się również formatem JSON, który wykorzystuje literały obiektów i tablic do definiowania elastycznego formatu przesyłu danych. Nie zabraknie też opisu tworzenia własnych konstruktorów oraz sposobów wymuszania użycia new, by konstruktory zachowywały się zgodnie z oczekiwaniami.

Aby rozszerzyć główny przekaz niniejszego rozdziału (zachęcenie do ...

Get JavaScript now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.