Rozdział 4. Funkcje

Doskonałe posługiwanie się funkcjami to niezbędna umiejętność dla programisty JavaScript, gdyż język używa ich niemal na każdym kroku. Są wykorzystywane do zadań, dla których wiele innych języków ma specjalną składnię.

W tym rozdziale przedstawione zostaną różne sposoby definiowania funkcji — deklaracje i wyrażenia funkcji —lokalny zakres zmiennych i przenoszenie deklaracji na początek funkcji. Nie zabraknie również omówienia wzorców przydatnych przy tworzeniu interfejsów programistycznych, inicjalizacji kodu (ze zmniejszeniem liczby zmiennych globalnych) i uzyskiwaniu większej wydajności (lub unikaniu dodatkowej pracy).

Zanim jednak poruszone zostaną tematy zaawansowane, kilka podstaw.

Informacje ogólne

Dwie cechy funkcji ...

Get JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.