Rozdział 6. Wzorce wielokrotnego użycia kodu

Wzorce wielokrotnego użycia tego samego kodu to ważny i interesujący temat, ponieważ naturalnym jest, że każdy dąży do napisania jak najmniejszej ilości kodu i jak najczęstszego stosowania tego, który już napisał (własnego lub innych osób). Dążenie to jest szczególnie silne, gdy kod jest dobry, przetestowany, łatwy w konserwacji, rozszerzalny i dobrze udokumentowany.

Gdy mówimy o wielokrotnym wykorzystaniu kodu, często pierwszą rzeczą przychodzącą nam na myśl jest dziedziczenie, więc nie powinno dziwić, że spora część rozdziału została poświęcona właśnie temu zagadnieniu. Pojawią się przykłady zarówno dziedziczenia w wersji "klasycznej", jak i innych. Nie należy jednak zapominać o celu nadrzędnym — ...

Get JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.