Rozdział 14. Metaprogramowanie

W tym rozdziale opisanych jest kilka zaawansowanych, lecz rzadziej stosowanych w codziennym programowaniu, funkcjonalności języka JavaScript, które mogą być cenne dla piszących uniwersalne biblioteki i chcących eksperymentować ze szczegółowymi ustawieniami wpływającymi na działanie obiektów.

Wiele opisanych tutaj technik można ogólnie określić mianem „metaprogramowania”. Jeżeli przyjmiemy, że „zwykłe” programowanie oznacza pisanie kodu przetwarzającego dane, to metaprogramowanie polega na pisaniu kodu przetwarzającego inny kod. W językach dynamicznych, jakim jest m.in. JavaScript, granica między programowaniem a metaprogramowaniem jest zatarta — nawet prostemu iterowaniu właściwości obiektu za pomocą pętli for ...

Get JavaScript now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.