Rozdział 15. JavaScript w przeglądarkach

Język JavaScript został opracowany w 1994 r. na potrzeby tworzenia dynamicznych dokumentów wyświetlanych w przeglądarkach internetowych. Od tamtej pory znacznie się rozwinął, a jednocześnie gwałtownie wzrosły możliwości i spektrum zastosowań platform internetowych. Dzisiaj programiści używający języka JavaScript traktują internet jako w pełni funkcjonalną platformę do tworzenia aplikacji. Przeglądarki wyspecjalizowały się w prezentowaniu sformatowanego tekstu i obrazów, a dodatkowo, podobnie jak systemy operacyjne, oferują różne usługi, m.in. grafikę, wideo, audio, transmisję sieciową, magazynowanie i przetwarzanie danych. JavaScript jest językiem, dzięki któremu aplikacje internetowe mogą korzystać z ...

Get JavaScript now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.