Rozdział 6. Obiekty

Obiekty stanowią fundamentalny typ danych w języku JavaScript. Wielokrotnie widziałeś je we wcześniejszych rozdziałach. Ponieważ są one bardzo ważne, musisz poznać szczegóły ich funkcjonowania, które znajdziesz w tym rozdziale. Zaczniemy od formalnego przeglądu obiektów, a potem zajmiemy się praktycznymi tematami, takimi jak tworzenie obiektów oraz odpytywanie, zapisywanie, usuwanie, sprawdzanie i wyliczanie ich właściwości. W kolejnych podrozdziałach opisane jest rozszerzanie i serializowanie obiektów oraz definiowanie ważnych metod. Na końcu rozdziału znajduje się długa część opisująca nową składnię literału obiektowego, dostępną w wersjach ES6 języka i nowszych.

6.1. Wprowadzenie do obiektów

Obiekt jest strukturą złożoną ...

Get JavaScript now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.