4

Przekształcenia typów

Image

W języku C w jednej operacji można uwzględniać operandy różnych typów. Można na przykład wykonać następujące operacje:

double dVar = 2.5;   // Definicja zmiennej dVar typu double. dVar *= 3;           // Mnożenie dVar przez stałą całkowitą. if ( dVar < 10L )    // Porównanie dVar ze stałą typu long./* ... */ }

Gdy operandy są różnych typów, przed wykonaniem operacji kompilator próbuje przekształcić je w taki sam typ. Ponadto w pewnych sytuacjach musimy umieścić w programie instrukcje dotyczące przekształceń. W procesie tym wartość zwracana w wyrażeniu jest przekształcana w nowy typ. Może to być typ void (co oznacza, ...

Get Język C w pigułce now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.