Rozdział 8. Dalszy rozwój języka po ES6

Kiedy pisałem tę książkę, projekt ES6 (ECMAScript 2015) miał niebawem zostać skierowany do oficjalnego głosowania w celu zatwierdzenia przez ECMA. Jednak w trakcie tych ostatnich działań związanych z ES6 komitet TC39 ciężko pracuje nad nowymi możliwościami kolejnej wersji języka (ES7/2016), a nawet dalszych wersji.

Jak już wspominałem w rozdziale 1., oczekuje się, że tempo rozwoju języka JavaScript znacząco wzrośnie, od jednej wersji na kilka lat do jednej oficjalnej aktualizacji każdego roku (stąd też w schemacie nazwy języka ma się pojawić rok). Już sam ten fakt radykalnie zmieni sposób, w jaki programiści używający JavaScriptu będą się go uczyć oraz na bieżąco śledzić jego rozwój.

Co ważniejsze, komisja ...

Get Język R now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.