Rozdział 14. Analiza szeregów czasowych

Wraz z rozwojem modelowania ilościowego rynków finansowych i automatyzacją obrotu papierami wartościowymi analiza szeregów czasowych staje się coraz popularniejsza. Wiele rozwiązań opisanych w tym rozdziale zostało wymyślonych przez praktyków i teoretyków z dziedziny finansów, handlu papierami wartościowymi i zarządzania portfelem.

Zanim zajmiemy się analizą szeregów czasowych w R, musisz podjąć kluczową decyzję dotyczącą wyboru reprezentacji danych (klasy obiektu). Jest to szczególnie ważne w przypadku języka obiektowego, jakim jest R, ponieważ decyzja ta wpływa nie tylko na sposób przechowywania danych; zależy od niej również dobór funkcji (metod) służących do wczytywania, przetwarzania, analizowania, ...

Get Język R now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.