Rozdział 15. Elementy prostego programowania

Język R pozwala wiele osiągnąć bez jakiejkolwiek znajomości programowania. Jednakże umiejętność programowania otwiera zupełnie nowe możliwości, dlatego najbardziej profesjonalni użytkownicy wykorzystują różne elementy programistyczne w swoich zastosowaniach; rozpoczynają od prostych rzeczy i stopniowo zdobywają coraz większą wprawę. Niniejsza książka nie jest poświęcona zagadnieniom programistycznym, ale w tym rozdziale znajdziesz pewne przepisy, które wielu użytkownikom R ułatwiają rozpoczęcie przygody z programowaniem.

Jeżeli programowanie i języki programowania nie są Ci obce, kilka pojęć, które umieściliśmy poniżej, ułatwi Ci przystosowanie się do specyfiki języka R (jeśli pojęcia te są Ci nieznane, ...

Get Język R now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.