Rozdział 16. Środowisko R Markdown i publikowanie

Mimo że środowisko R samo w sobie jest nieprawdopodobnie potężnym narzędziem do analizowania i wizualizacji danych, po przeprowadzeniu analizy musimy w jakiś sposób podzielić się wynikami z innymi ludźmi. Możemy tworzyć publikacje naukowe, wstawiać wpisy na blogu, przygotowywać prezentacje PowerPoint lub napisać książkę. R Markdown pomaga nam przejść od etapu analizy i wizualizacji do publikowanych dokumentów.

R Markdown jest pakietem (a zarazem środowiskiem narzędziowym) umożliwiającym umieszczanie kodu R w zwykłym pliku tekstowym wraz z pewnymi elementami formatowania Markdown. Taki dokument może zostać następnie przetworzony na wiele różnych formatów wyjściowych, takich jak PDF, HTML, pliki ...

Get Język R now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.