Rozdział 5. Struktury danych

Możesz zdziałać bardzo dużo w R wyłącznie z wykorzystaniem wektorów. Poświęciliśmy im cały rozdział 2. Teraz pójdziemy dalej i zajmiemy się macierzami, listami, wektorami czynnikowymi, ramkami danych i obiektami tibble (czyli specjalnym przypadkiem ramki danych). Radzimy z góry odrzucić wszelkie założenia dotyczące struktur danych. W R struktury danych są traktowane inaczej niż w wielu innych językach. Zanim przejdziemy do receptur, przyjrzyjmy się różnym typom struktur danych w R.

Jeżeli interesują Cię aspekty techniczne struktur danych R, sugerujemy, żebyś zapoznał się z książką R in a Nutshell (https://oreil.ly/2wUtwyf), a także z definicją języka R (https://cran.r-project.org/doc/ manuals/R-lang.pdf). Te zawarte ...

Get Język R now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.