Rozdział 8. Prawdopodobieństwo

Teoria prawdopodobieństwa leży u podstaw statystyki, a R zawiera mnóstwo narzędzi umożliwiających pracę z prawdopodobieństwem, rozkładami prawdopodobieństwa i zmiennymi losowymi. Przedstawione w tym rozdziale receptury opisują sposób obliczania prawdopodobieństwa z kwantylów i odwrotnie, generowanie zmiennych losowych z danych rozkładów, tworzenie wykresów rozkładów itd.

Nazwy rozkładów

W języku R zostały zdefiniowane skrócone nazwy wszystkich rozkładów prawdopodobieństwa. Nazwa taka służy do rozpoznawania funkcji powiązanych z określonymi rozkładami. Na przykład nazwa rozkładu normalnego to norm i stanowi ona rdzeń w nazwach funkcji wymienionych w tabeli 8.1.

Tabela 8.1. Funkcje rozkładu normalnego

Funkcja ...

Get Język R now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.